Afacan kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Afacan– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Afacan kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Uslu

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Afacan kelimesinin anlamı:

-s Zeki ve yaramaz (çocuk):
      “Güneş ise afacan bir çocuk gibi bulutlarla saklambaç oynuyor, bir kaybolup bir gözüküyordu.” – Ayşe Kulin

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Uslu kelimesinin anlamı:

1. s Toplumu, çevresini rahatsız etmeyen, edepli, müeddep, yaramaz karşıtı:
      “Uslu ve çekingen huyum ne kendimi ne de nafakamı herhangi bir sert hareketle savunmaya asla müsait değildi.” – Yakup Kadri Karaosmanoğlu

2. z Uysal bir biçimde.

3. s eskimiş Akıllı, zeki:
      “Gören bizi sanır deli / Usludan yeğdir delimiz” – Anonim şiir

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.