Akmak kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Akmak– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Akmak kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Durmak

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Akmak kelimesinin anlamı:

1. -den Sıvı maddeler veya çok ince taneli katı maddeler bir yerden başka bir yere doğru gitmek:
      “Eskiden Sakarya, bu köprünün altından akarmış.” – Sait Faik Abasıyanık

2. -den Sıvı maddeler aşağıya yönelmek.

3. -den Sıvı bir madde bir yerden çıkmak.

4. nesnesiz Bir kap veya bir yer, içindeki veya üstündeki sıvıyı sızdırmak:
      Dam akıyor.

5. -e Art arda ve toplu olarak gitmek:
      “Öfkeli insanlar, el ele, omuz omuza Taksim’e doğru akıyorlardı.” – Yusuf Ziya Ortaç

6. nesnesiz Kumaş yıpranıp iplikleri erimeye başlamak:
      “Çarşafın kumaşı da yer yer akmış, buruşmuştu.” – Refik Halit Karay

7. nesnesiz Boya birbirine karışmak.

8. -le Sürüp gitmek:
      “Nedim divanında bir kaside vardır, müjgân üstüne, hicran üstüne, umman üstüne kafiyeleri ve redifleriyle akar.” – Yahya Kemal Beyatlı

9. nesnesiz, mecaz Zaman çabuk geçmek.

10. nesnesiz, mecaz Karışmak, katılmak.

11. nesnesiz, argo Çabucak savuşmak, ortadan kaybolmak.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Durmak kelimesinin anlamı:

1. nesnesiz Hareketsiz durumda olmak:
      “Motorlu su taşıtlarından biri de kanal rıhtımının tam bizim önümüze düşen bir noktasında demir atmış duruyordu.” – Yakup Kadri Karaosmanoğlu

2. nesnesiz İşlemez olmak, çalışmamak:
      “Bileğimdeki saat durmuş.” – Aka Gündüz

4. nesnesiz Dinmek, kesilmek:
      Yağmur durdu.

5. nesnesiz Varlığını sürdürmek:
      Türklerin yüzlerce yıl önceki kitabeleri hâlâ duruyor.

6. nesnesiz Var olmak:
      Bu kadar dersim dururken sinemaya nasıl gideyim?

7. nesnesiz Beklemek, dikilmek:
      “Oturacak değil, ayakta duracak yer yok.” – Reşat Nuri Güntekin

8. nesnesiz Yaşamak:
      Anneannen duruyor mu?

9. nesnesiz Birisinin malı olarak bulunmak veya o malla ilişkisi olmak:
      Yazlık eviniz hâlâ duruyor mu?

10. nesnesiz Kalmak:
      “Artık çok durmamış, yanındaki hanımla birlikte balodan çıkmış.” – Mahmut Yesari

11. nesnesiz Bir yerde olmak veya bulunmak:
      “Aspirin getirmeyeceğini adı gibi biliyordu çünkü çekmecesinde dokunulmamış bir kutu duruyordu.” – Tarık Buğra

12. nesnesiz Belli bir durumda, bir görevde bulunmak:
      “Her gelişimde ben de maçları seyreder, kaleci dururdum.” – Haldun Taner

13. nesnesiz Ara vermek:
      Sabahtan beri hiç durmadım.

14. nesnesiz Bir konuyla çok ilgilenmek, üstüne düşmek.

15. yardımcı fiil Kök veya gövdeleri sonuna -a (-e) zarf-fiil eki almış fiillere gelerek süreklilik bildiren birleşik fiiller oluşturur: Çalışadurmak, bakadurmak, getiredurmak, yiyedurmak gibi.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.