Ayırmak kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Ayırmak– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Ayırmak kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Birleştirmek

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Ayırmak kelimesinin anlamı:

1. -e, -i Bölmek:
      Elmayı dörde ayırmak.

2. -e, -den Bir bütünden bir parçayı herhangi bir amaçla bir tarafa koymak, saklamak:
      Çocuklara pastadan biraz ayırdım.

3. -e, -i Bir yeri bir engelle bölmek.

4. -den Birbirinden uzaklaştırmak.

5. -i Nitelik değişikliğini anlamak, fark etmek.

6. -e, -den Seçmek:
      “Günün fıkralarından bu kitaba ayırdıklarım pek azdır.” – Falih Rıfkı Atay

7. -i, -den İki veya daha çok kimse arasındaki anlaşmayı, uzlaşmayı bozmak:
      Karıyı kocasından ayırmak.

8. -i, -den Farklı davranmak, fark gözetmek:
      Çocuklarımın hepsini aynı derecede severim, onları hiç birbirinden ayırır mıyım?

9. -e, -i Bir şey veya yeri, bir şey veya kimse için kullanmayı belirlemek, tahsis etmek:
      Odayı çocuklara ayırmak.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Birleştirmek kelimesinin anlamı:

-i Bir araya getirmek:
      “Bu müşterek duygu ve anlayış birçok zevkleri birleştirir ve bir topluluk meydana getirirdi.” – Abdülhak Şinasi Hisar

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.