Bildirmek kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Bildirmek– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Bildirmek kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Gizlemek

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Bildirmek kelimesinin anlamı:

1. -e Herhangi bir şeyi haber vermek:
      “Babası ile arasındaki bütün mektuplaşmaları bana da bildiriyor.” – Etem İzzet Benice

2. nesnesiz Herhangi bir konuda bilgi vermek:
      “Gönderdiğim mektubun bir ehemmiyeti yoktur diye bildir, dedi.” – Falih Rıfkı Atay

3. -i Anlatmak, ifade etmek:
      “Sadi hem acele acele konuşarak fikirlerini bildiriyor hem de gözlerini ileriye uçan bisikletlerden hiç alamıyordu.” – Haldun Taner

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Gizlemek kelimesinin anlamı:

1. -i, -den Saklamak, görünmeyecek, belli olmayacak bir yere veya bir duruma koymak:
      Siperleri çalılarla örterek uçaklardan gizlediler.

2. -i, -den Beneklerle, çizgilerle veya renklerle bezeyerek bir şeyi bulunduğu çevreye uydurmak, alalamak, peçelemek, kamufle etmek.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.