Bulaşmak kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Bulaşmak– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Bulaşmak kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Arınmak

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Bulaşmak kelimesinin anlamı:

1. nesnesiz Bir nesne, üzerine sürülen bir şey yüzünden kirlenmek:
      Tabak bulaştı.

2. -e İstenilmeyen bir madde bir şeye sürülmek:
      “Yüzüne gözüne yer yer kepek bulaşmıştı.” – Sait Faik Abasıyanık

3. -e Hastalık geçmek, sirayet etmek:
      Çocuğa suçiçeği bulaşmış.

4. -e Çatmak, sataşmak, tedirgin etmek:
      “Atiye’nin ters ters yüzüne bakmasına aldırmadan yerde bir dirseğinin üstüne uzanmış keyifle yatan Seyit’e bulaştı.” – Lâtife Tekin

5. -e İstemeden veya rastlantı sonucu bir işe karışmak:
      “Seninle hiç alakası olmayan bu işe bulaşmak istemiyorsun.” – Ahmet Ümit

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Arınmak kelimesinin anlamı:

1. nesnesiz Temizlenmek.

2. nesnesiz Katışıksız, arı (I) duruma gelmek:
      “Arınmış bir dilse çok kez arıtıcıların başarısıdır.” – Nermi Uygur

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.