Cezalandırmak kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Cezalandırmak– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Cezalandırmak kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Bağışlamak

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Cezalandırmak kelimesinin anlamı:

nesnesiz Cezaya çarptırılmak, ceza verilmek, tecziye edilmek:

      “Hatalar bağışlanacak, kasıtlar şiddetle ve derhâl cezalandırılacaktır.” – Tarık Buğra

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Bağışlamak kelimesinin anlamı:

1. -e, -i Bir mal veya hakkı karşılık beklemeden birine vermek, teberru etmek:
      “Ödünç aldığı parayı bile kendinden daha ihtiyaçlısına bağışlayan ancak bir masal adamıdır, değil mi?” – İbrahim Alâeddin Gövsa

2. -e, -i Herhangi bir kötü davranış için ceza vermekten vazgeçmek, affetmek:
      “Çocuk elindeki çiçek demetini kumandanın ayağı altına atarak, babamı bağışlayınız, diyordu.” – Falih Rıfkı Atay

4. -e, -i, mecaz Hoşgörmek:
      “Sizleri meraka sokmamı aranızda bulunmamın sevincine bağışlayın.” – Halikarnas Balıkçısı

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.