Doğru kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Doğru– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Doğru kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Yanlış

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Doğru kelimesinin anlamı:

1. sıfat Bir ucundan öbür ucuna kadar yönü değişmeyen, eğri ve çarpık karşıtı.

2. sıfat Gerçek, yalan olmayan:
      Doğru haber.

3. sıfat Akla, mantığa, gerçeğe veya kurala uygun:
      “Bunları sana şimdiden söylemek daha doğrudur.” – Aka Gündüz

4. isim Gerçek, hakikat:
      “Söyleyin doğrusunu, siz insanoğlunun ahlaklı olabileceğine inanmıyorsunuz.” – Nurullah Ataç

5. isim, matematik İki nokta arasındaki en kısa çizgi:
      İki noktadan yalnız bir doğru geçebilir.

6. zarf Yanlışsız, eksiksiz bir biçimde:
      “Doğru söylüyorsun Ali, doğru söylüyorsun ama kazın ayağı öyle değil.” – Orhan Kemal

7. zarf Hiçbir yöne sapmadan, dosdoğru, doğruca:
      “Doğru oraya gitmiş olsaydınız herhâlde uygun olurdu.” – Sait Faik Abasıyanık

8. zarf Yakın, yakınlarında:
      “Şafağa doğru otomobil sesi duyuldu.” – Falih Rıfkı Atay

9. edat Karşı yönünce:
      “Börekçi fırınının karşısındaki dört köşe taşlar döşeli, iki yanı ağaçlı yoldan çarşıya doğru yürüyordu.” – Yusuf Atılgan

10. sıfat, mecaz Yasa, yöntem ve ahlaka bağlı, dürüst, namuslu.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Yanlış kelimesinin anlamı:

1. isim Bir kurala, bir ilkeye, bir gerçeğe uymama durumu, yanılgı, hata:
      “Sen hayatımdaki bir yanlışmışsın, keşke seni hiç tanımasaydım.” – Nazlı Eray

2. sıfat Bir kurala, bir ilkeye, bir gerçeğe uymayan, aykırı olan, hatalı:
      “Yanlış ve mantıksız hareketim bu suretle cezalanmalı.” – Aka Gündüz

4. sıfat, felsefe Biçimsel düşünme yasalarına uymayan, düşünülen şeyle uyuşmayan.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.