Doğrudan kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Doğrudan– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Doğrudan kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Dolaylı

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Doğrudan kelimesinin anlamı:

1. sıfat Aracısız:
      Doğrudan pazarlık.

2. zarf Aracısız olarak, herhangi bir aracı kullanmadan:
      “Devreye girmeselerdi seninle doğrudan görüşmek niyetindeydim.” – Ahmet Ümit

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Dolaylı kelimesinin anlamı:

sıfat Doğrudan doğruya olmayan, dolayısıyla olan, vasıtalı, bilvasıta, endirekt:

      “Sözler ve eylemler birincil anlamlarını yitirdiler, her şey dolaylı yollardan bir başka şeyin göstergesi hâline geldi.” – Elif Şafak

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.