Doğrultmak kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Doğrultmak – kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Doğrultmak kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Eğdirmek

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Doğrultmak kelimesinin anlamı:

1. -i Doğrulmasını sağlamak, doğru duruma getirmek:
      “Aralarında bellerini doğrultamayacak kadar yaşlıları da vardı.” – Tarık Buğra

2. -i Düzeltmek:
      Yanlışları doğrultmak.

3. -i Yöneltmek:
      “Ancak delikanlı, kargının sapını yere gömüp ucunu ata doğrultarak hasmının saldırısını engelliyordu.” – İhsan Oktay Anar

4. -i, halk ağzında Yön bulmak:
      Karşıki tepeye bakarak yolu doğrultup geldim.

5. -i, halk ağzında Para sağlamak, kazanmak:
      “Bütçemizi doğrultur, pansiyoner olmaktan vazgeçeriz.” – Attila İlhan

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Eğdirmek kelimesinin anlamı:

-i Eğik duruma getirmek, getirtmek:

      “Eğdirme fesini yâr yâr kalkar da giderim” – Halk türküsü

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.