Dövmek kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Dövmek– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Dövmek kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Sevmek

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Dövmek kelimesinin anlamı:

1. -i Tokat, yumruk, tekme vurarak canını acıtmak:
      “Harp Divanına vermeden önce şurada kemiklerini kırıncaya kadar bir dövsem!” – Halide Edip Adıvar

2. -i Çamaşır, halı vb.ni tokaç, sopa gibi şeylerle vurarak temizlemek.

3. -de Bir şeyi toz durumuna getirmek için ezmek:
      Döveçte karabiber dövmek.

4. -i Ezmek.

5. -i Çırpmak.

6. -i Ateşte ısıtılarak yumuşatılmış bir madeni, vurarak istenilen biçime getirmek:
      Demiri tavında dövmeli.

7. -i Topa tutmak:
      Gemi kaleyi dövdü.

8. -i Çarpmak, sertçe dokunmak:
      “Ayakları ile suyu dövüp ürküttüğü balığı gagası ile havalandıran beyaz pelikan.” – Sait Faik Abasıyanık

9. nesnesiz Davul vb. çalmak, vurmak.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Sevmek kelimesinin anlamı:

1. -i Sevgi ve bağlılık duymak:
      “Çok az lakırtı söylediği için sevdiği arkadaşları bile kendisini iyice anlayamamışlardı.” – Ömer Seyfettin

2. -i Birine sevgiyle bağlanmak, gönül vermek:
      “Ne kadınlar sevdim zaten yoktular / Böyle bir sevmek görülmemiştir” – Attila İlhan

4. -i Okşamak.

5. -i Yerini, şartlarını uygun bulmak:
      Bu ağaç nemli ortamı sever.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.