Gelir kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Gelir– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Gelir kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Gider

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Gelir kelimesinin anlamı:

1. isim Bir kimseye veya topluluğa belli zamanlarda, belli yerlerden gelen para, varidat:
      “Saklanan bir gelir vardı ki aç, çıplak kalmıyorlardı.” – Mahmut Yesari

2. isim Bir ekonomik birimin belli bir süre içinde kazandırdığı aylık, kira vb. getiri, varidat, irat.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Gider kelimesinin anlamı:

1. isim Bir iş için harcanan paranın bütünü, masraf:
      “Böylece temizleyici giderlerinden tasarruf ettiklerini sanırım.” – Haldun Taner

2. isim Binalarda ortak kullanımla ilgili atık suların merkezî kanalizasyona iletilmesini sağlayan boru hattı.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.