Gizlemek kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Gizlemek– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Gizlemek kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Açıklamak

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Gizlemek kelimesinin anlamı:

1. -i, -den Saklamak, görünmeyecek, belli olmayacak bir yere veya bir duruma koymak:
      Siperleri çalılarla örterek uçaklardan gizlediler.

2. -i, -den Beneklerle, çizgilerle veya renklerle bezeyerek bir şeyi bulunduğu çevreye uydurmak, alalamak, peçelemek, kamufle etmek.

3. -i, -den Bilerek ve isteyerek bir olguyu haber vermemek:
      “Sizden gizleyecek bir şeyim yok.” – Ahmet Ümit

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Açıklamak kelimesinin anlamı:

1. -i Bir konuyla ilgili gerekli bilgileri vermek, izah etmek.

2. -i Bir sorunla ilgili aydınlatıcı bilgi vermek, tavzih etmek:
      “Ben siyasal tavrımı ağlayarak açıkladım.” – Ayla Kutlu

4. -i Açıkça söylemek, ifşa etmek:
      “Kenan Bey bunun kuru bir inanç olmadığını da ilk defa açıkladı.” – Tarık Buğra

5. -i Belirtmek, göstermek, açığa vurmak, izhar etmek.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.