Hakaret kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Hakaret– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Hakaret kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı İltifat

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Hakaret kelimesinin anlamı:

1. isim Onur kırma, onura dokunma.

2. isim Küçültücü söz veya davranış:
      “Hakaretlerle bağırarak haşlıyor ve onlara ambarda ve güvertedeki yerlerini gösteriyordu.” – Yahya Kemal Beyatlı

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre İltifat kelimesinin anlamı:

1. isim Birine güler yüz gösterme, hatırını sorma, tatlı davranma:
      “Genç kızlar erkeklerin iltifatlarına nasıl karşılık vereceklerini şaşırmışlardı.” – Mahmut Yesari

2. isim İlgi gösterme, rağbet etme:
      “Kime iltifat dozunu artırırsa o gerçekten de bir şeyler olurdu.” – Çetin Altan

4. isim, eskimiş Yüzünü çevirerek bakma.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.