Hayat kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Hayat– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Hayat kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Ölüm

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Hayat kelimesinin anlamı:

1. isim Canlı, sağ olma durumu.

2. isim Yaşam:
      “Hayat sahnesinde yetmiş üç yaşın basamaklarındayım.” – Halit Fahri Ozansoy

3. isim Hayat biçimi, içinde yaşanılan şartların bütünü, yaşantı:
      Köy hayatı. Gece hayatı.

4. isim Meslek:
      “Uzun dualardan sonra bana denizcilik hayatını anlatmaya başladı.” – Reşat Nuri Güntekin

5. isim Geçim şartlarının bütünü:
      “Hayatımı yazılarımla kazanırım.” – Halide Edip Adıvar

6. isim Canlılığı gösteren hareket, kaynaşma:
      Bu köyde hiç hayat yok.

7. isim, din bilgisi Yazgı:
      Hayat onları bir türlü birleştirmedi.

8. isim Yaşamayı sağlayan şartların bütünü:
      Ayda hayat yok.

9. isim Bir kimsenin tarihsel biyografisi, hayat öyküsü, hayat hikâyesi:
      Atatürk’ün hayatı.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Ölüm kelimesinin anlamı:

1. isim Bir insan, bir hayvan veya bitkide hayatın tam ve kesin olarak sona ermesi, ahiret yolculuğu, ebedî uyku, emrihak, irtihal, memat, mevt, vefat:
      “Herhâlde padişah da annesi ve hemşireleri de dostlarının vakitsiz ölümüne karşı çok müteessir olmuşlardı.” – Asaf Halet Çelebi

2. isim Ölme biçimi:
      Yanarak ölümü feciydi.

4. ünlem Ölmesi istenen canlı için kullanılan bir söz:
      Zalimlere ölüm!

5. isim, mecaz Sona erme, yok olma, ortadan kalkma:
      Küçük sanayinin ölümü.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.