İlkel kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –İlkel– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

İlkel kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Çağdaş

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre İlkel kelimesinin anlamı:

1. sıfat İlk durumunda kalmış olan, gelişmesinin başında bulunan, iptidai, primitif:
      “Tiyatro yönetimi ve sahne düzeni her bakımdan ilkel, çağın koşullarına uygun olarak bozuktu.” – Metin And

2. sıfat Sanatta yalın bir nitelik gösteren, yapmacıksız olan, primitif.

3. sıfat Basit, karmaşık olmayan:
      “Gayet ilkel bir dokuma tezgâhında harıl harıl çalışan iki işçi gördüm.” – Fikret Otyam

4. isim Özellikle XIV-XV. yüzyıllarda İtalyan ressamlarına, Orta Çağ sonlarında Avrupa ressamlarına verilen ad.

5. sıfat, mecaz Eğitimsiz, kültürsüz, görgüsüz.

6. sıfat, felsefe Zaman bakımından en eski olan, iptidai, primitif.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Çağdaş kelimesinin anlamı:

1. sıfat Aynı çağda yaşayan, çağcıl, asri, muasır:
      “Daha sonrakileri ve Necip Fazıl’ın çağdaşlarını konuşmak üzere bugünkü sohbetimize son verdik.” – Ahmet Kabaklı

2. sıfat Bulunulan çağın anlayışına, şartlarına uygun olan, çağcıl, uygarca, asri, modern:
      “Sadece toplumsal olmakla kalmayıp uluslararası ve evrensel de olan çağdaş şiirin önemi de bence buradadır işte.” – Nazım Hikmet

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.