Karalamak kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Karalamak– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Karalamak kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Aklamak

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Karalamak kelimesinin anlamı:

1. -i Boya veya kalemle birtakım şekiller çizerek bir yeri kirletmek:
      Duvarı karalamışlar.

2. -i Bir yazının üzerini çizerek onu geçersiz kılmak:
      Son iki satırı karalamalı.

3. -i Taslak olarak yazmak veya çizmek:
      “Defteri elime alıp şu iki sayfalık yazıyı karaladıktan sonra kapının yavaşça gıcırdadığını işittim.” – Halit Ziya Uşaklıgil

4. nesnesiz Hızlı ve acele olarak yazmak:
      “Birdenbire ayağa kalktı ve ayakta bir reçete karaladı.” – Sait Faik Abasıyanık

5. -i, mecaz Leke sürmek, kötülük yüklemek, iftira etmek.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Aklamak kelimesinin anlamı:

-i, hukuk Suçsuz veya borçsuz olduğu yargısına vararak birini temize çıkarmak, tebriye etmek, ibra etmek:

      “Bir kitabın çok satmasında o kitabı aklayıcı nedenler pek özel durumlara bağlıdır.” – Necati Cumalı

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.