Karşı kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Karşı– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Karşı kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Beri

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Karşı kelimesinin anlamı:

1. isim Bir şeyin, bir yerin, bir kimsenin, esas tutulan yüzünün ilerisi:
      “Karşımdaki kitap rafında eserlerim sırayla duruyor.” – Halide Edip Adıvar

2. isim Yol, deniz, ırmak vb.nin öbür kıyısı veya yanı:
      “Karşıki kıyıda yün denkleri çıkaran gemiye haykırdık, işaretler ettik.” – Refik Halit Karay

3. isim Ön, kat, huzur:
      “İkisi birden müdürün karşısına çıkarlar.” – Yusuf Ziya Ortaç

4. sıfat Bulunan yere göre önde, ileride olan:
      Karşı evin kızları. Karşı mahalle.

5. sıfat Karşıt, zıt, muhalif:
      “İlkin bütün bunların bir emperyalizm numarası olduğunu söyleyerek kesin bir karşı tavır koydu.” – Murathan Mungan

6. zarf Yüzünü bir şeye doğru çevirerek:
      Bahçeye karşı oturmak.

7. zarf Karşılık olarak, mukabil:
      “Bir ölüm haberine karşı ben içimde bin ezinti, bin çöküntü duydum.” – Abdülhak Şinasi Hisar

8. zarf İçin, hakkında:
      “Edebiyata karşı ilk alaka sizde nasıl ve ne zaman başladı?” – Sait Faik Abasıyanık

9. zarf -e doğru.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Beri kelimesinin anlamı:

1. isim Konuşanın önündeki iki uzaklıktan kendisine daha yakın olanı, öte karşıtı:
      Biraz beriye geliniz.

2. sıfat Bu uzaklıkta bulunan:
      “Ağaçlardan, karanlığın beri tarafına doğru bir nehir akışı var.” – Sait Faik Abasıyanık

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.