Köle kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Köle– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Köle kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Egemen

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Köle kelimesinin anlamı:

1. isim, tarih Savaşta tutsak alınan, yabancı ülkelerden zorla kaçırılıp özgürlükten yoksun bırakılan veya başkasından satın alınan kimse, kul, esir(I).

2. isim Birinin emri altında bulunan, özgür olmayan kimse.

3. isim, mecaz Herhangi bir şeye aşırı derecede bağlı olan kimse:
      İçkinin kölesi. Paranın kölesi.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Egemen kelimesinin anlamı:

1. sıfat Yönetimini hiçbir kısıtlama veya denetime bağlı olmaksızın sürdüren, bağımlı olmayan, hükümran, hâkim:
      Egemen devlet.

2. sıfat, mecaz Sözünü geçiren, üstünlük kazanan.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.