Mücazat kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Mücazat– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Mücazat kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Mükafat

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Mücazat kelimesinin anlamı:

İşlenen bir suçtan ötürü ceza verme:
      “Her şeyde mükâfatla mücazatı, tatlıyla acıyı muvazene ederdi.” – Hüseyin Rahmi Gürpınar

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Mükafat kelimesinin anlamı:

1. isim Ödül.

2. isim Değerlendirici, sevindirici davranış.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.