Örmek kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Örmek– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Örmek kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Sökmek

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Örmek kelimesinin anlamı:

1. -i İplik, yün, tel, saz vb.ni birbirine dolayarak veya geçirerek işlemek veya tezgâhta dokumak:
      “Balık ağı örerken, ağları tamir ederken okur o!” – Sait Faik Abasıyanık

2. -i Kumaşlardaki delikleri elde iplikle besleyerek kapatmak:
      “Paltonun sırtını güve yemişti de ben örmüştüm.” – Burhan Felek

3. -i Saç, yele vb. şeylerin tellerini birkaç bölüme ayırıp birbirine geçirmek yolu ile dağınıklıktan kurtarmak:
      Kız saçlarını örmüş.

4. -i Duvar yapmak veya onarmak:
      Bu duvarı iki günde ördüler.

5. -i Estetik kaygıyla, duygulu biçimde bir güzelliği ortaya koymak:
      “Bu yeni zevke göre şiir ve nesir örenler yok.” – Yahya Kemal Beyatlı

6. -i, mecaz Müzik, edebiyat vb.nde bir özelliği oluşturmak, ortaya koymak:
      “Yaşadıkça kendi kabuğunu yetiştiren sümüklü böcek gibi talihimizi biz kendimiz öreriz.” – Abdülhak Şinasi Hisar

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Sökmek kelimesinin anlamı:

1. -i Bir şeyi bulunduğu yerden kuvvet kullanarak veya gevşeterek çıkarmak, çekip ayırmak:
      “Bu çoban öyle güçlü görünüyor ki şu yandaki ağacı kavrasa dibinden söker götürür.” – Yaşar Kemal

2. -i Kurulmuş bir şeyi parçalarına ayırmak:
      Makineyi sökmek.

4. -i Geçip gitmeye engel olan zorlukları atlatmak:
      Araba çamuru sökemedi. Gemi akıntıyı söktü.

5. -i Karışık bir yazıyı okumak:
      “Çok okunaksız bir yazı. Ben söker gibi oldum.” – Haldun Taner

6. -i Örülmüş, dikilmiş şeyin, örgüsünü veya dikişini ayırmak.

7. nesnesiz Balgam vb.nin çıkması, akması kolaylaşmak.

8. -den Ayırmak, uzaklaştırmak, vazgeçirmek:
      “Saplandığı fikirlerden sökemezdiniz.” – Yusuf Ziya Ortaç

9. -i, mecaz Okuyabilme becerisini kazanmak:
      “Bunların Fransızcasını sökmek bir mesele, manalarını sökmek ikinci bir meseledir.” – Reşat Nuri Güntekin

10. nesnesiz, argo Geçmek, etki yapmak:
      “Ne yaparsın, dedi, burada böyle söküyor!” – Falih Rıfkı Atay

11. nesnesiz, teklifsiz konuşmada Gelmeye başlamak veya çıkagelmek:
      “Şermin’le Nermin tam bir saat sonra yani saat beş buçukta söktüler.” – Halide Edip Adıvar

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.