Öte kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Öte– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Öte kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Beri

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Öte kelimesinin anlamı:

1. isim Konuşanın temel olarak aldığı bir şeyden daha uzak olan yer veya şey, mavera, beri karşıtı:
      “Köşklerin biraz ötesinde köy kulübelerine benzer derme çatma evler görülürdü.” – Ruşen Eşref Ünaydın

2. isim Bir şeyin arkadan gelen bölümü:
      İşin ötesi kolay.

3. sıfat Bulunulan yere göre karşı yanda olan:
      “Evimizin bir yanı bahçe, öte yanı sokaktı.” – Memduh Şevket Esendal

4. sıfat Daha fazla, çok:
      “Güzel olduğu pek iddia edilmezdi ama güzellikten de öte güçlü bir çekiciliği vardı.” – Haldun Taner

5. isim Dış:
      Sınır ötesi.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Beri kelimesinin anlamı:

1. isim Konuşanın önündeki iki uzaklıktan kendisine daha yakın olanı, öte karşıtı:
      Biraz beriye geliniz.

2. sıfat Bu uzaklıkta bulunan:
      “Ağaçlardan, karanlığın beri tarafına doğru bir nehir akışı var.” – Sait Faik Abasıyanık

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.