Özgürlük kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Özgürlük– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Özgürlük kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Esaret

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Özgürlük kelimesinin anlamı:

1. isim Herhangi bir kısıtlamaya, zorlamaya bağlı olmaksızın düşünme veya davranma, herhangi bir şarta bağlı olmama durumu, serbestî:
      “Özgürlüğünün ilk gününde meyhanedeki arkadaşları ona dostça öğütler verdiler.” – İhsan Oktay Anar

2. isim Her türlü dış etkiden bağımsız olarak insanın kendi iradesine, kendi düşüncesine dayanarak karar vermesi durumu, hürriyet:
      “Özgürlük görece bir kavramdır, onu oldum olasıya bilmişimdir.” – Azra Erhat

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Esaret kelimesinin anlamı:

1. isim Kölelik, tutsaklık, esirlik:
      “Esaretimin geri kalan müddetini bu ümitle geçirmeye başladım.” – Ahmet Midhat

2. isim Boyunduruk:
      “İlim ve teknik bugün insanı tabiatın esaretinden kurtaran çeşitli vasıtalar icat etmiştir.” – Mehmet Kaplan

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.