Reddetmek kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Reddetmek– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Reddetmek kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Rıza Göstermek

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Reddetmek kelimesinin anlamı:

1. nesnesiz Verilen veya yapılması istenen bir şeyi kabul etmemek, geri çevirmek:
      “Kendisine evlenme teklif ettim, reddetti.” – Sait Faik Abasıyanık

2. -den Aileden olan birini aileden bir kişi olarak saymamak, tanımamak:
      “Evlatlıktan reddettim, evime koymayacağım.” – Halide Edip Adıvar

3. nesnesiz Yalanlamak, çürütmek:
      “Büyük bir nefretle bu adi yalanı reddederim.” – Asaf Halet Çelebi

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Rıza Göstermek kelimesinin anlamı:

razı olmak, onamak, uygun bulmak:
      “Yarım yamalak ıslahat tedbirlerine inanmaktansa kazaya rıza göstermek bana daha hoş görünür.” – Yahya Kemal Beyatlı

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.