Serseri kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Serseri– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Serseri kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Efendi

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Serseri kelimesinin anlamı:

1. sıfat Belli bir işi ve yeri olmayan, başıboş (kimse), hayta:
      “Hayran Baba’yı bir serseriyle birlikte demirlemişlerdi.” – Falih Rıfkı Atay

2. sıfat Tutarsız, beğenilmeyen davranışları olan (kimse):
      “Ah, seni serseri, rezil, alçak seni! Demek bana başkaldırıyorsun!” – Nazım Hikmet

3. sıfat, mecaz Belli bir hedefi olmayan, belli bir hedefe atılmamış olan, rastlantıyla gelen (kurşun, mayın vb.):
      “Köpüklü denizin üstünde serseri martılar uçuşuyor, yanımızdan yelkenli bir mavna geçiyordu.” – Ömer Seyfettin

4. sıfat, mecaz Amaçsız:
      “Birkaç gün serseri bakışlarla ona baktı.” – İsmail Hakkı Baltacıoğlu

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Efendi kelimesinin anlamı:

1. isim Günümüzde bey unvanından farklı olarak özel adlardan sonra kullanılan ikinci derecede bir unvan:
      “Yeni ev, Rüstem Efendi’ye kiraya verildi.” – Yusuf Ziya Ortaç

2. isim Buyruğu yürüyen, sözü geçen kimse:
      “Köylü memleketin efendisidir.” – Atatürk

4. ünlem (efe’ndi) Hizmetlilere seslenilirken kullanılan bir söz.

5. ünlem (efe’ndi) Erkekler için kullanılan bir seslenme sözü:
      “Efendi! Allah’ın emriyle kızını bana ver.” – Sait Faik Abasıyanık

6. sıfat, mecaz Görgülü, nazik, kibar.

7. isim, eskimiş Eğitim görmüş kişiler için özel adlardan sonra kullanılan unvan.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.