Sökmek kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Sökmek– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Sökmek kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Dikmek

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Sökmek kelimesinin anlamı:

1. -i Bir şeyi bulunduğu yerden kuvvet kullanarak veya gevşeterek çıkarmak, çekip ayırmak:
      “Bu çoban öyle güçlü görünüyor ki şu yandaki ağacı kavrasa dibinden söker götürür.” – Yaşar Kemal

2. -i Kurulmuş bir şeyi parçalarına ayırmak:
      Makineyi sökmek.

3. -i Rüzgâr, sel, akarsu, bir şeyi yerinden çıkarmak, götürmek.

4. -i Geçip gitmeye engel olan zorlukları atlatmak:
      Araba çamuru sökemedi. Gemi akıntıyı söktü.

5. -i Karışık bir yazıyı okumak:
      “Çok okunaksız bir yazı. Ben söker gibi oldum.” – Haldun Taner

6. -i Örülmüş, dikilmiş şeyin, örgüsünü veya dikişini ayırmak.

7. nesnesiz Balgam vb.nin çıkması, akması kolaylaşmak.

8. -den Ayırmak, uzaklaştırmak, vazgeçirmek:
      “Saplandığı fikirlerden sökemezdiniz.” – Yusuf Ziya Ortaç

9. -i, mecaz Okuyabilme becerisini kazanmak:
      “Bunların Fransızcasını sökmek bir mesele, manalarını sökmek ikinci bir meseledir.” – Reşat Nuri Güntekin

10. nesnesiz, argo Geçmek, etki yapmak:
      “Ne yaparsın, dedi, burada böyle söküyor!” – Falih Rıfkı Atay

11. nesnesiz, teklifsiz konuşmada Gelmeye başlamak veya çıkagelmek:
      “Şermin’le Nermin tam bir saat sonra yani saat beş buçukta söktüler.” – Halide Edip Adıvar

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Dikmek kelimesinin anlamı:

1. -e, -i Bir cismi dik olarak durdurmak:
      Bir yere direk dikmek.

2. -e, -i Yetiştirmek için bir bitkiyi toprağa yerleştirmek:
      “Boş toprağa bir koru dikseniz otuz yılda gölge verir.” – Falih Rıfkı Atay

4. -e, -i Beklemek için birini bir şeyin başına getirmek:
      “O günden sonra kapıya diktiği bir bekçiye iş çıkışları işçilerin üstlerini arattı.” – Lâtife Tekin

5. -e, -i Top, taş vb.ni dikine havaya atmak.

6. -e, -i Yapı kurmak, inşa etmek.

7. -e, -i, spor Top vb.ni oyun alanında belirli bir yere koymak:
      Oyuncu topu penaltı noktasına dikti.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.