Suret kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Suret– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Suret kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Asıl

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Suret kelimesinin anlamı:

1. isim Görünüş, biçim:
      İnsan suretinde bir ağaç.

2. isim Yazı veya resim kopyası, nüsha:
      Bunun bir suretini almalı.

3. isim Biçim, yol, tarz:
      “Onlar daimî surette güzeli, iyiyi, doğruyu görmemeye mahkûm olmuşlardır.” – Asaf Halet Çelebi

4. isim İslam felsefesinde, varlığın görünen yanı, beş duyu ile algılanan yönü.

5. isim, halk ağzında Resim, fotoğraf.

6. isim, eskimiş Yüz, çehre

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Asıl kelimesinin anlamı:

1. isim Bir şeyin kendisi, örnek, kopya karşıtı:
      Bir belgenin aslı.

2. isim Kök, köken, kaynak:
      Yazının aslı resimdir.

4. isim Soy, nesep:
      “İnsan, dedi, aslını unutmamalıdır.” – Sait Faik Abasıyanık

5. sıfat Gerçek, esas:
      “Ama benim asıl niyetim eski sevgilisinin adını öğrenmek.” – Ahmet Ümit

6. sıfat Bir şeyin temelini oluşturan, ana.

7. sıfat Aranılan nitelikleri en çok kendinde toplamış olan:
      Asıl sanat budur.

8. sıfat Bir görevde sürekli bulunan, yedek karşıtı:
      Asıl jüri üyesi toplantıya gelmediğinden yedek üye çağrıldı.

9. zarf (a’sıl) Gerçekten, gerçek olarak:
      “Bana umut vermeye çalışıyor ama asıl onun teskin edilmeye ihtiyacı var.” – Ahmet Ümit

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.