Taşkın kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Taşkın– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Taşkın kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Ölçülü

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Taşkın kelimesinin anlamı:

1. sıfat Taşmış bir durumda olan.

2. isim Su baskını, seylap, feyezan.

3. sıfat, mecaz Aşırı:
      “Bu yüz neşeli değil, taşkın denecek kadar mutlu idi.” – Tarık Buğra

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Ölçülü kelimesinin anlamı:

1. sıfat Ölçüsü alınmış, ölçülmüş.

2. sıfat Belirli bir ölçüde olan:
      Ölçülü faiz.

4. zarf Dikkatli, düşünerek:
      “Çok ölçülü konuşur ve onun etrafındaki lakırtıları muayyen bir dozu geçmezdi.” – Reşat Nuri Güntekin

5. sıfat, mecaz Ilımlı:
      “Rabia ile iki dansımda da gayet ölçülü, vakarlı hareket etmiştim.” – Refik Halit Karay

6. sıfat, edebiyat Belli bir ölçüye göre düzenlenmiş olan (manzume, düzyazı), vezinli, mevzun:
      “Şiirleri, ölçülü, uyaklı sağlam şiirler.” – Necati Cumalı

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.