Taşlama kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Taşlama– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Taşlama kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Övgü

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Taşlama kelimesinin anlamı:

1. isim Taşlamak işi.

2. isim Sert madenleri aşındırıcı bir taşla parlatma ve yerine uymasını sağlama.

3. isim, edebiyat Alaylı halk şiiri.

4. isim Kapalı bir biçimde, dolaylı olarak söz söyleme, tariz:
      “Siyasal taşlama zaman zaman orta oyununun da bir özelliği olmuştur.” – Metin And

5. isim, mecaz Hakaret:
      “Paris’teki kahvelerden birine gidecek olan bir Türk orada alaylı taşlamalar, kaba davranışlarla karşılanır.” – Salâh Birsel

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Övgü kelimesinin anlamı:

isim Birini, bir şeyi övmek için söylenen söz veya yazılan yazı, methiye:

      “İstanbul camilerinin övgüsü üstüne açtıkları konuşmalar bitmek bilmezdi.” – Necati Cumalı

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.