Yakalamak kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Yakalamak– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Yakalamak kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Kaçırmak

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Yakalamak kelimesinin anlamı:

1. -i Bir kimseyi veya bir şeyi elle tutmak:
      “Üç ince dalı birleştirerek sıkıca yakaladım.” – Refik Halit Karay

2. -i Kaçan kimseyi ele geçirmek, derdest etmek.

3. -i Bir kimsenin gitmesini engellemek, durdurmak:
      “Bu defa Tevfik’i dükkânın kapısında yakaladılar, aynı şeyi ona açtılar.” – Halide Edip Adıvar

4. -i Bir kimseyi hoşa gitmeyecek bir durumda bulmak, bir kimsenin suçu ortaya çıkmak:
      Kocasını bir kadınla yakalamış.

5. -i Söz, bakış veya işareti fark etmek.

6. -i Birdenbire etkisi altına almak:
      Yağmur bizi yolda yakaladı.

7. -i Arayarak veya rastlantı sonucu bulup bağlantı kurmak:
      “Zehra, Yorgaki’nin müziğini herhangi bir yerinden yakalıyor.” – Attila İlhan

8. -i Avlamak, tuzakla ele geçirmek.

9. -i Tutturmak:
      Sayısal Loto’da beşi yakaladım.

10. -i Aynı düzeye gelmek:
      Türkiye geçen senenin ihracat rakamlarını yakaladı.

1. -i Kaçmasını sağlamak veya kaçmasına imkân yaratmak.

2. -i Bir işi belirlenen zamanda yapamamak:
      Maçı kaçırdım.

3. nesnesiz Zor kullanarak yanında götürmek:
      Kız kaçırmak.

4. -i Bir daha ele geçmemek üzere yitirmek:
      Fırsatı kaçırdım.

5. -i Yararlanamamak:
      Penaltıyı kaçırdı.

6. -i Gitmek, kaçmak zorunda bırakmak:
      Söylene söylene adamı kaçırdı.

7. nesnesiz, -den Çalmak, kimsenin haberi olmadan götürmek, aşırmak:
      İcradan eşya kaçırdılar.

8. nesnesiz, hukuk Yasal olmayan yoldan bir ülkeye mal sokmak veya çıkarmak:
      Uyuşturucu kaçırmak.

9. -i Ölçüyü, sınırı aşmak, fazlasına gitmek:
      “Kulübün yemeğinde biraz fazlaca kaçırmıştım.” – Haldun Taner

10. nesnesiz Sıvı, gaz vb. sızdırmak:
      Çakmak, gaz kaçırıyor.
      Makine buhar kaçırıyor.

11. -e İstemeyerek altını kirletmek:
      Donuna kaçırmak.

12. nesnesiz Delirmek:
      Zavallı kaçırmış.

13. -i Bir araç veya aletle iş görürken aracı iyi kullanamama yüzünden kendine veya bir başkasına zarar vermek:
      Usturayı elimden kaçırdım, yanağımı kestim.

14. -i, -den Birini veya bir şeyi göstermemek:
      Karısını benden kaçırıyor.

15. -i, spor Yarışan bir koşucu diğeri tarafından hızla geçilip ara açılmak.

16. -i, spor Futbol veya basketbolda savunduğu oyuncuyu boş bırakmak, pas almasına fırsat vermek.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.