Yakın kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Yakın– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Yakın kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Uzak

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Yakın kelimesinin anlamı:

1. sıfat Az bir ara ile ayrılmış olan (zaman veya yer), uzak karşıtı.

2. sıfat Küçük, önemsiz değişikliklerle birbirinden ayrılan:
      “İklim ile toprağın bereketi ve insanın faaliyeti arasında yakın bir münasebet vardır.” – Cemil Meriç

3. sıfat Aralarında sıkı ilgi bulunan:
      “Her birinin muhakkak bir yakın arkadaşı vardır.” – Elif Şafak

4. sıfat Benzeyen, andıran, yaklaşan:
      “Beş dönüme yakın bahçesi bir ormanı andırırdı.” – Ömer Seyfettin

5. sıfat Erişmesi, olması zaman bakımından yaklaşmış olan:
      “Elli yaşında adam, ellisine yakın kadın…” – Sait Faik Abasıyanık

6. isim Uzak olmayan yer:
      Yakınımızda otururlar.

7. isim Aralarında sıkı ilişki olan arkadaş, dost veya akraba:
      “En yakınlarından başlayarak herkese hayatı cehennem ettiği de doğrudur.” – Murathan Mungan

8. zarf Uzak olmadan:
      Gelin, bana yakın oturun lütfen.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Uzak kelimesinin anlamı:

1. sıfat Gidilmesi çok süren, çok ötelerde bulunan, ırak, yakın karşıtı:
      “Muallâ, uzaklardan bir ses duyar gibi oldu.” – Peyami Safa

2. sıfat Arada çok zaman bulunan:
      Uzak bir gelecekte neler olacağı bilinmez.

4. sıfat İhtimali az olan:
      “Sevgililerin birbirine kavuşması gerçekleşmeyecek bir uzak umut olarak gözükür.” – Metin And

5. sıfat Ayrı, birbiriyle yakın ilgisi olmayan:
      “Ne iyi! Sizinle birlikte uzak şeylerden bahsedebileceğiz.” – Peyami Safa

6. isim Yakın olmayan yer:
      Fazla uzağa gitme.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.