Yumuşak kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Yumuşak– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Yumuşak kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Katı, Sert

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Yumuşak kelimesinin anlamı:

1. sıfat Dokunulduğunda veya üzerine basıldığında çukurlaşan, eski biçimini kaybeden, katı karşıtı:
      Pamuk yumuşaktır.

2. sıfat Kolaylıkla bükülen, buruşmayan, sert karşıtı:
      “Kadife gibi ince ve yumuşak olan bu arakiyeler de çok iyi saklanmıştır.” – Asaf Halet Çelebi

3. sıfat Dokunulduğunda hoş bir duygu uyandıran:
      “Yerde yumuşak kilimler serili geniş odasına bağdaş kurup yerleşiriz.” – Azra Erhat

4. sıfat Kolaylıkla işlenebilen:
      “Uzun gagasını yumuşak topraklara sokar, otların kökündeki yaşlığı emerek yaşarmış.” – Memduh Şevket Esendal

5. sıfat Kolay çiğnenen, kolay kesilen:
      Yumuşak ekmek.

6. sıfat Ilıman (iklim), sert karşıtı:
      Yumuşak iklim. Yumuşak hava.

7. sıfat, mecaz Kaba, hırçın, sert olmayan, kolay yola gelen, uysal.

8. sıfat, mecaz Okşayıcı, tatlı, hoş:
      “Gözleri yan aralık, kirpiklerinin arasından bana her zamanki yumuşak, tatlı, sonsuz şefkatiyle bakıyor.” – Yusuf Ziya Ortaç

9. sıfat, mecaz Sessiz, hafif:
      “Onun içinde mutlaka sönüp yanan gizli yumuşak ışıklarla fosforlu bir parıldayış vardır.” – Abdülhak Şinasi Hisar

10. sıfat, dil bilgisi Ciğerlerden gelen havanın ses yolundaki sivrilmiş ve gerilmiş kapalı bir engele çarpmasıyla oluşan (ünsüz), titreşimli, sürekli, ötümlü, tonlu, sedalı.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Katı kelimesinin anlamı:

1. sıfat Sert, yumuşak karşıtı:
      “Bu hâl, onu ilk defa giyilen katı gömlek gibi sıkıyordu.” – Falih Rıfkı Atay

2. sıfat, mecaz Hoşgörüsüz, acımasız, merhametsiz, zalim:
      Katı yürekli. Katı davranış.

4. sıfat, fizik Sıvıların ve gazların tersine, içinde bulunduğu kabın veya üstünde bulunduğu yerin biçimini almayan, sulp.

5. zarf, eskimiş Çok, aşırı derecede:
      “Susadım ol dem hararetten katı / Sundular bir cam dolusu şerbeti” – Süleyman Çelebi

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Sert kelimesinin anlamı:

1. sıfat Çizilmesi, kırılması, buruşması, kesilmesi veya çiğnenmesi güç olan, pek, katı, yumuşak karşıtı:
      Sert tahta.

2. sıfat Esnekliği az olan, kolayca eğilip bükülmeyen:
      “Tabakanın sert yaylı kapağını tak diye kapatıyor.” – Tarık Buğra

4. sıfat Güçlü kuvvetli:
      “Kapıyı kapadı, döndü, sert adımlarla ilerledi.” – Memduh Şevket Esendal

5. sıfat Sarsıcı niteliği olan, çarpıcı, keskin, hafif karşıtı:
      Sert şarap. Sert tütün.

6. sıfat Bağışlaması, hoşgörüsü olmayan:
      “Birçokları beni dik ve sert olduğum için belki sevmiyorlardı.” – Memduh Şevket Esendal

7. sıfat Gönül kırıcı, katı, ters.

8. zarf Gönül kırıcı, katı, ters bir biçimde:
      “Ben de ona bile bile sert çıkıştım.” – Ahmet Kabaklı

9. sıfat, mecaz Hırçın, öfkeli, hiddetli:
      “Zaten Atatürk’ün ne vakit öfkesine kapılarak herhangi bir kimseye karşı herhangi bir sert harekette bulunduğunu kim hatırlar?” – Yakup Kadri Karaosmanoğlu

10. sıfat, mecaz Titizlikle uygulanan, sıkı:
      Sert bir yönetim.

11. sıfat, dil bilgisi Ciğerlerden gelen havanın ağız boşluğundaki tam kapalı veya yarı kapalı engellere çarpmasıyla oluşan (ünsüz), titreşimsiz, süreksiz, ötümsüz, tonsuz, sedasız.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.